درصد ایران سوریه ایرانی وزارت خارجه

درصد: ایران سوریه ایرانی وزارت خارجه وزارت امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اخبار سیاست خارجی

وابستگی به گوشی شبیه اعتیاد مغز به مواد مخدر است

نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که استفاده بیش از حد از گوشی باعث زیاد کردن تنهایی و اضطراب می شود و اتصالاتی شبیه اتصالات ناشی از اعتیاد به مواد مخ..

ادامه مطلب

«یاماگاتا» گونه تازه آنفلوآنزا

اصفهان، کرمان، پایتخت کشور عزیزمان ایران و خراسان، استان هایی هستند که بروز آنفلوآنزا در آنها در سطح وسیعی گزارش شده است هست؛ این خبر را مسعود مرادنی، عضو کم..

ادامه مطلب